Tanken til H.I.F. opstår.

Nedenstående artikel er taget fra jubilæumsårbogen 1950, altså H.I.F.s 25. år. Jeg har forsøgt at sætte teksten nogenlunde som den står i bogen, og har derfor også taget skriftmåden, med dobbelt-a i stedet for å og navneord med stort. Det var skrevet således i 1950, til trods for, at retskrivningen blev ændret i 1948. I årbogen er også medtaget håndbold, atletik, bordtennis, boksning og badminton, hvilke alle var en del af HIF, nogle kun i meget kort tid, men bortset fra denne artikel, er kun medtaget for fodbold. Jeg kunne naturligvis have valgt at scanne siderne, men dette vil ikke gøre teksten søgbar. Redaktionen, som er nævnt (Red.) efter artiklen, bestod af Sven Ove Svendsen, Eigil Hempel & Stinus Kirkeby.
/mih

Tanken til H.I.F. opstaar.

 I de unge Aar pusler Hjernen ofte med mange store Idéer, men som oftest er disse kun Luftkasteller og glider efterhaanden ud til Fordel for mere realistiske ting. Alligevel blev saadanne idealistiske Tanker Grundlaget for H.I.F.s Opstaaen.
   I 1923 flyttede en ung Mand, Helmer Grand, til Hvidovre Kommune, der den Gang var en Flække paa ca. 1500 Indbyggere. Helmer Grand havde dyrket Atletik i K.I.F. og spillet  fodbold i Valby Boldklub.
   Helmer Grands Interesser for Idrætten var de første Spirer til H.I.F. De første år i Helmer

Grands nye Opholdskommune bragte ikke noget positivt sportsligt frem, da det  politiske Arbejde dengang var mere populært blandt Hvidovres Ungdom end Interessen for Sport.
   Det blev først i Sommeren 1925, Tanken om at stifte en Idrætsforening i Hvidovre blussede op i Helmer Grand.
   En Sommerdag cyklede han forbi det gamle Gadekær i Hvidovre, og her saa han en Del unge Mennesker løbe og spille bold. Hvad Spillet hed – eller gav sig ud for at være – er aldrig blevet opklaret, men dette Bold-trilleri fik Helmer Grand til at standse og kigge interesseret paa de unge Mennesker.
   Han kaldte et Par af dem hen til sig og spurgte dem, om det var den eneste Form for Sport, der blev dyrket i Hvidovre, hvilket bekræftedes. Han foreslog straks de unge, at de skulle møde en bestemt Dag paa Risbjerggaard Kro, for at drøfte Problemerne og forberede starten af en Idrætsforening.
   Mødet fandt Sted i September 1925. Deltagerne var ca. 15 Drenge og ganske unge Mennesker samt en 5-6 Stykker i den mere modne Alder. Efter en nærmere Drøftelse vedtoges det at nedsætte et 5 Mands-Udvalg, der skulle udarbejde Love og forelægge dem ved en Generalforsamling i December Maaned.
   Den 15. Oktober 1925 var Udvalget samlet til Møde angaaende Lovene, som man vilde anbefale til Generalforsamlingens Vedtagelse, og denne Dag blev altsaa H.I.F.s officielle Stiftelsesdag. Udvalget tilskrev Sogneraadet om Tilladelse til at benytte Skolelodden ved Holmegaarden til Sportsplads samt udtalte det ønskelige i Opførelsen af et Omklædningsrum samme Sted.
   Redaktør Petersen, Hvidovre Avis, og Redaktør Brodersen, Valby Bladet, fik tilsendt Agitationsmateriale, og begge disse Blade gjorde paa dette Tidspunkt et stort Arbejde for Agitationen samt anbefalede Sogneraadet at støtte den unge Forening paa bedste Maade. Stemningen blandt de unge Sportsudøvere var stor, og med Længsel ventede man paa Svar fra Sogneraadet. Desværre forstod Stat og Kommune dengang ikke - i Modsætning til nu – Betydningen af Oprettelsen af Sportspladser, hvorfor H.I.F.s Ansøgning var blevet »syltet«.
   Helmer Grand gav imidlertid ikke op, og paa et offentligt Sogneraads-møde, hvor han – som saa mange Gange før – var eneste Tilhører, blev det bekendt-gjort, at Sogneraadet vilde stille Banen (Brakmarken) ved Holmegaarden til Raadighed for H. I. F., men om Opførelse af Klubhus kunde der ikke være Tale.
   Helmer Grand fik dog Lejlighed til paa dette Møde at fremføre H.I.F.s berettigede krav, og det blev vedtaget, at 2 Sogneraadsmedlemmer, Forpagter Schrader og Viktor Knudsen, skulde se paa en Træbarak, der laa ved Vigerslevvej, og som maaske kunne bruges til Omklædningsrum. Det viste sig desværre, at Skuret, for andet var det ikke, var saa daarligt, at det ikke kunne forsvares at byde Hvidovres Ungdom saadanne Forhold.
   Paa et senere Sogneraadsmøde blev der nu bevilget 2500 Kr. til Opførelse af et Klubhus paa Banen. Det var dengang en stor Sum, men det blev ogsaa et godt Klubhus, vi fik.
   Det har fulgt os paa de 3 Baner, vi har haft i Hvidovre indtil Dato. Endnu staar det gamle Klubhus fra 1926 ved Haandboldbanen paa Stadion. Der er passet godt paa det.
   Nu var det første Slag slaaet for at give Hvidovres Ungdom Muligheder for at dyrke Sport. Det trak dog lidt i Langdrag med at faa opført Klubhuset og gjort Banen klar. Begge Dele kunde indvies i Sommeren 1926, men forinden havde alle H.I.F.s Medlemmer – saavel Drenge som voskne – flere Søndage samlet Sten op paa Banen og møjsommelig baaret dem væk i Spande. Tænk paa det, Medlemmer af Aargang 1950, og skøn paa de goder, vi har i Dag!
   Af Medlemmer, der i de første Aar gjorde et stort Pionerarbejde, kan nævnes: L. Skov, P. Chr. Hansen, W. Henning, Jacob Larsen, Ferdinand Nielsen, Chr. Petersen, Carl Nielsen, Nørgaard og L. Rasmussen.
   H.I.F.s første Generalforsamling blev afholdt i December 1925. Her blev Helmer Grand valgt til Formand, L. Skov til Næstformand, A. Johansen til Sekretær og W. Henning til Kasserer.
   I Vinterens Løb var der dyrket Gymnastik for saavel Damer som Herrer paa Kettevejsskolen. Om Foraaret blev der dyrket Løbetræning paa en Strækning fra Risbjerggaard til Holmegaarden og retur. I denne Træning deltog baade Fodboldspillere og Atletikdyrkere. Bestyrelsens Tanke var, at naar det var en Idrætsforening, skulde der dyrkes andet og mere end Boldspil. 
  Det viste sig dog hurtigt, at kun faa Idrætsgrene slog igennem, og Grunden hertil maa jo nok søges i, at der aldrig har været gunstige For-hold for at udøve andet end Fodbold, Haandbold, Gymnastik, Bordtennins og tildels Badminton. Andre Idrætsgrene som f. Eks. Boksning og Brydning har været forsøgt, men har aldrig slaaet an, men derom senere i de forskellige Afsnit om Sportsgrenene. 
  Dette var altsaa det første brydsomme Aar i H.I.F.s Historie, og vi gaar nu over til at fortælle om de forskellige Sportsgrene i særlige afsnit, for at Læserne bedre kan faa et samlet udbytte af H.I.F.s Virke i de 25 Aar

Red.