HIF - Fodbolds første 10 år.

Dette er historien om H.I.F. - Fodbolds første 10 år fra 1925 til 1934. Teksten er taget fra jubilæumsårbogen fra 1950, altså H.I.F.s første 25 år. Derudover kan der findes brudstykker af historien under de enkelte sæsoner fra 1934 og frem.
/mih

H.I.F. – Fodbold gennem 25 Aar.

De første Aar.

Helt sikre Oplysninger om den første Fodboldtid i vor Forenings Historie har det været ret vanskelig at fremskaffe. Selv om mange af de gamle Medlemmer og Førsteholdsspillere endnu kan huske en Del, er meget alligevel temmelig uklart fra den Tid. Der er jo ogsaa løbet en Del Vand i Stranden siden, og dengang tænkte man vel næppe heller saa langt frem i Tiden, saaledes at man var klar over, hvor værdifuld en Kampstatistik havde været for os i Dag. Nu staar man jo langt bedre rustet, fordi Pressen i Dag skriver betydeligt mere om Sport end før i Tiden, og navnlig siden Tipstjenestens Indførelse har Fodbolden jo faaet en Plads i Solen.
   Gennem Oplysninger fra Folk som Hakon Andersen, Janus Rasmussen, Otto Willumsen, Arnold Jørgensen, Børge Wilsted, Helmer Grand og ikke mindst Johannes Nielsen samt flere af de første »Boldsparkere« har vi faaet oplyst følgende om Fodboldens grønne Vaar i H.I.F.
   De første Kampe blev spillet paa en Bane bag Phønixhusene ved Kragholtsbjergs Allé – nu den Del af Brostykkevej, der ligger Syd for Hvidovrevej. Disse Kampe foregik som Regel mod Soldaterholdene fra Avedørelejren, men ogsaa Klubberne fra Vigerslev, Valby, Glostrup, Herlev og Brøndbyerne var vore første Modstandere.
   H.I.F. var jo ikke tilsluttet nogen Union, og da Træningskampe ikke havde helt den samme Interesse som Kampe om Points eller Sølvbægre, afholdt Klubben een Gang om Aaret et Pokalstævne, hvori deltog Klubber man havde haft Samarbejde med i Løbet af Sæsonen.
   Disse Kampe skæmmedes i nogen Grad af ret usaglige Dommere, og det var ikke noget ukendt Begreb dengang, at et Hold pludselig, hvis en Dommerkendelse gik dem imod, forlod Banen. Noget, som heldigvis i Dag hører til Sjældenhederne.
   At de første Resultater ikke var lutter Sejre, kan næppe undre nogen, thi i en ny Klub vil der altid være Begyndervanskeligheder, og det var der ogsaa i H.I.F. Imidlertid kom sejrene efterhaanden, og i vor Pokal-samling kan man da ogsaa se af Inskriptionen paa vort første Trofæ, at den første Pokalsejr er vundet i 1926. Det var i øvrigt afdøde Restauratør Laurits Petersen, Frihedskroen, der hvert Aar udsatte en Pokal til H.I.F.s Stævne.
   Af de første H.I.F.-Kæmper fra dengang kan nævnes blandt Seniores: Tideman, Ejnar Jensen (Cykelsmeden), Barbermester Henning, Ejnar Dalsted, Ejnar Nielsen og Arnold Jørgensen. Om der var flere paa

Holdet, der hed Ejnar, har vi ikke kunnet faa oplyst. Af Juniores var det først og fremmest Børge Wilsted, Bjarne Melsvig, Poul Saul, Olaf Egge, Otto Petersen (senere Danmarksmester i Vægtløftning), Kai Knudsen, Svend Iversen, Carl Møller og Wilfred Nielsen, der var de toneangivende.
   De første Par Aar skiftede Holdenes Udseende uhyre meget. Førsteholdsspillerne var legio, de kom og gik, og naar man ser paa Billederne paa Side 13, fremgaar det, at kun faa af Spillerne er med paa begge Hold.
   Efter et Par Aars Forløb blev H.I.F. omsider Medlem af Smaaklubbernes Sammenslutning, men om Placeringerne har ingen kunnet oplyse. De traditionelle Pokalstævner fortsatte dog stadig. I 1928 indmeldte H.I.F. sig i A.B.U., hvor den dog ikke hævdede sig videre godt. Paa Grund af den trange Økonomi – man kunde ikke betale Kontingent til Unionen – blev vi i 1930 udmeldt af denne for dog i 1931 at blive optaget igen.

Udenlandske Gæster.

Efterhaanden fik vi ogsaa besøg af svenske Klubber ved vore Pokal-stævner, ligesom vi deltog i lignende Arrangementer i Malmö. Det var Klubberne Dixi, Malmö, og Lydia fra samme By, der var vore Gæster.

Saadanne Pokalstævner med svensk Islæt var altid sikre paa den helt store Publikums-interesse, og hvilket broget Liv rørte sig ikke paa Banen fra tidlig Morgen til sent hen paa Eftermiddagen. Navnlig omkring Ølboden var der Liv og Leben, specielt naar det var Svenskerne, der havde fået Klø. Og det skete dog ogsaa af og til!
   Som nævnt deltog i vore Pokalstævner ogsaa Soldaterhold fra Avedørelejren, og de var som Regel stærkere end vore egne Elleve. Af andre Klubber, som vi i denne Periode samarbejdede med, skal nævnes Boldklubben Strand, Sundby Boldklub, Fix, Nørrebro, Avedøre Idrætsforening, Vanløse Boldklub og sidst, men ikke mindst – Arvefjenden Rødovre Idræts Club – mod hvem vi udkæmpede nogle rene Braavallaslag, hvorom der endnu tales blandt gamle Medlemmer.
   Paa nedenstaaende Billede ses Juniores, der har første Parket paa Taget af det gamle Klubhus, hvorfra de overværer en Svenskerkamp.

Læg Mærke til Hønsestigen op til Loftslemmen. Omklædningen foregik ogsaa paa Loftet i omtrent krumbøjet Stilling. Afvaskningen – hvis en saadan blev foretaget efter Kampen – foregik fra Vandposten foran Husvildebarakkerne for Enden af Banen.
   I Sommeren 1932 havde vi Besøg af den tyske Klub Pommerndorff fra Stettin. Dette Arrangement var kommet i Stand gennem A.B.U., og desværre kostede det H.I.F. en Del Penge til Trods for, at Medlemmerne Chr. Petersen og Otto Larsen gjorde et stort Arbejde for at holde Udgifterne nede. Saaledes beværtede Otto Larsen alle de tyske Gæster til Middag, hvor der blev serveret rigtig dansk Flæskesteg. Det var ikke Smaating, Tyskerne satte til Livs af denne Spise.
   Vi klarede os som Regel daarligt i det følgende Aar – altsaa i 1933 – i Kampene mod Klubber som Hellas, Vebro, Dana og Frederiksholm under A.B.U. Dog skal det nævnes, at vi kun tabte 4-5 til Hellas, der hørte til de allerstærkeste i Turneringen, og som havde selveste Egon Sørensen, den senere Landsholdsmaalmand, paa Maal. Det, syntes vi trods alt, var et flot Resultat, vi her havde opnaaet.

De ”Gamle” Drenge

   De Spillere fra den grønne Tid, som er nævnt før, ville vel næppe kunde klare sig paa 1. Holdet af i Dag, fordi vor Klub rent fodboldmæssigt har udviklet sig saa rivende, som Tilfældet har været. Der er ikke desto mindre god Grund til at fremhæve nogle af disse »gamle« Drenge, som udførte den Bedrift at holde sammen trods megen Modgang gennem Tidens Løb, og de kan med Stolthed tænke paa, at de har dannet Grundlaget for Klubben H.I.F. af i Dag. I forbindelse hermed og fra Tdien 1925-1933, trænger sig frem i Erindringen Navne som Ejnar Nielsen, Ejnar Dalsted, Ejnar Jensen, Chr. Banke, Kai Larsen, Børre Bertram, Hakon Andersen, Martin Sørensen, Harry Dalsted, Otto Willumsen, Boe Hansen, Kai Hansen, Arnold Jørgensen, Janus Rasmussen, Eigil Jensen, Viggo Klein, Hjalmar Andersen, Erling Johansen, Bjarne Melsvig og Aage Johansen.
   Flere af disse Navne prægede senere Sekundaholdene i K.B.U.s Turnering, og 7 af dem har endogsaa været med i 1. Holds Kampe under K.B.U. Det er Bjarne Melsvig, Erling Johansen, Aage Johansen, Viggo Klein, Boe Hansen, Ejnar Nielsen og Otto Willumsen.
   Den af de »Gamle«, der har holdt længst ud, er Janus Rasmussen, der endnu i Dag er en habil back paa vort Old-Boys Hold. Martin Sørensen har ogsaa holdt ud, dog ikke paa Fodboldbanen, men i Bestyrelsen, hvor han har udført et stort Arbejde.
   Disse gamle H.I.F.eres Kærlighed til deres Klub er aldrig visnet.

Vi kommer under K.B.U.

   Blandt de unge Spillere i 1933 var der tydeligvis mange Talenter til Fremtidens 1. Hold. Her skal nævnes Preben Jørgensen, Brdr. Ejnar og Sven Ove Svendsen, Sejer Jensen, Esman Jensen, Henning Petersen, Poul Hansen og Vilhelm Hansen. De gjorde sig flere Gange bemærket ved at vinde over 1. Holdet, og den daværende Formand Johs. Nielsen samt Otto Larsen blev klar over, at der maatte gøres noget for at udnytte disse Talenter. Da Erdman Ziegler fra B. 1908 indmeldte sig i H.I.F., og vi samtidig fik Tilgang af Vitus Jensen, Verner Jønsson og Holger Clifford, forstod de, at nu var Tiden ind til, at der kom ordnede Forhold indenfor Fodbolden i H.I.F.
   Vor Forening søgte nu Optagelse i K.B.U., som ekstraordinært Medlem. Vi blev »antaget«, og fra Juli 1934 skulde vi deltage i K.B.U.s B-Række.
   Der blev nu engageret Træner til Seniorspillerne, og naar man hører, at det var Sofus Johansen fra Frem, forstaar man, at vort unge Angreb lærte at lave maal. Angrebet bestod af Vitus Jensen, Verner Jønsson, Erdmann Ziegler, Ejnar Nielsen og Sven Ove Svendsen. Der var nu Fart over Feltet, hvilket Sejre som 3-1 over Vanløse (A-Rækken), 4-1 over C.I.K. (B-Rækken), 6-0 over Scott, 8-1 over Hekla, 7-1 over Avedøre og 13-3 over »Pioneren« viser med al ønskelig Tydelighed.
   Ja, saa er vi naaet frem til Sæsonen, hvor vi skulde have vor Debut under K.B.U., og vi skal nu høre om Turneringerne og Placeringerne gennem de hidtil 16 spillede Sæsoner.